A MKEH Metrológiai Hatóság válasza.

Az alapjában véve korrekt választ Mónus Ferenc Úrtól kaptuk, aki a MKEH Metrológiai Hatóság igazgatója. Ennek ellenére jeleztem, hogy a válasz nem igazán tetszik, mert nem elég közérthető, így kértem egy részletesebb - a műszaki tartalmat jobban körüljáró - magyarázatot.

Miután ezen a ponton már meglehetősen ingerült voltam, erre egy olyan hangnemű levelet küldtem, amit nem kívánok itt megjeleníteni. Erre találunk reagálást a II.  számú levélben.

 

A MKEH Metrológiai Hatóság válasza - I.

Tisztelt Kupán Károly Úr!


Tájékoztatom, hogy a levelében jelzett ügyben  állásfoglalás kiadása és a levelének mellékletét képező magánszakértői vélemény elemzése és minősítése nem tartozik az MKEH Metrológiai hatóság feladat- és hatáskörébe. A levelében és annak mellékletében foglaltakkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást tudom adni.


A mérésügyről szóló 1991. évi. XLV. törvény 6. §-a szerint:
(1) Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.
(2) Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni.

A 7.§ (1) bekezdése értelmében: A hitelesítési kötelezettség az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben felsorolt kötelező hitelesítésű használati mérőeszközökre (a továbbiakban: kötelező hitelesítésű mérőeszközök) vonatkozik.

A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991.(X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) az alábbi részletszabályokat tartalmazza:
4. §
(1) Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérőeszközt - közvetlenül vagy közvetett módon - országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni.
(4) Mérésügyi szempontból mérőeszköznek a mérések elvégzésére alkalmas olyan technikai eszköz minősül, amelynek a mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai ismertek és ellenőrizhetők.

5. § (1) Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyeknek a hitelesítése nem kötelező.
6. § (2) bekezdés Kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és a hitelesítés hatályát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A parkolóórák illetve az ellenőrök által használt terminálok és digitális fényképezőgépek nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök, mert a Vhr. 2. melléklete nem sorolja fel ezeket, következésképp hitelesítésük és ellenőrzésük nem tartozik az állami mérésügyi feladatok körébe.

Ugyanakkor mivel az időmérés eredményéhez joghatás fűződik (elszámolás, illetve szankció) a korábban már idézett 5. § (1) szerint az időmeghatározáshoz használt összes eszközt rendszeres időközönként etalonnal kell ellenőrizni és ennek tényét dokumentálni kell. Az ellenőrzés gyakoriságát a mérőeszköz tulajdonosa a mérőeszköz tulajdonságai alapján határozhatja meg, úgy, hogy a mérőeszköz pontossága biztosítható legyen. Az erről szóló dokumentumokhoz való hozzáférést a fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi szervezetek számára vagy bírósági megkeresés esetén biztosítani szükséges. A bizonyítási folyamatban általában a  következő technikai eszközök  meghatározóak :

-A parkolójegy árusító automata, melyen a jegy vásárlásának időpontja feltüntetésre került.
-A fényképezőgép,  mely az autó rendszámát és az időpontot rögzíti.
-Adatbeviteli terminál és az ahhoz csatlakozó adatfeldolgozó rendszer.

Végezetül tájékoztatom, hogy a Legfelsőbb Bíróság – és a továbbiakban a Kúria – joggyakorlata szerint a minisztériumoknak és egyéb, alsóbb fokú kormányzati szerveknek a jogszabályokban foglaltakról kiadott tájékoztatása - így a jelen tájékoztatás is - jogi kötőerővel nem bír, arra tehát egyedi bírósági vagy hatósági eljárásokban hivatkozni ilyenként semmilyen formában nem lehet.


Tisztelettel:
Mónus Ferenc
igazgató
MKEH Metrológiai Hatóság

 

 

Vissza

 


                     Kupán Károly

                          CSzSz

         office@civilszamvevoszek.hu

 

Ugrás a lap tetejére